Image1\
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl. - Aktualności

 

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w dniu 5 lutego 2016 r.

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (przedstawienie i zatwierdzenie uchwały nr 1).
6. Wybór komisji uchwał i wniosków (przedstawienie i zatwierdzenie uchwały nr 2).
7. Wybór komisji wyborczej (przedstawienie i zatwierdzenie uchwały nr 3).
8. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków (przedstawienie protokołu komisji mandatowej).
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015r.
11. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i planami.
13. Przedstawienie projektu uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Stowarzyszenia oraz jej zatwierdzenie.
14. Przedstawienie projektu uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz jej zatwierdzenie.
15. Przedstawienie projektu uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz jej zatwierdzenie.
16. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy (przedstawienie projektu uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy oraz jej zatwierdzenie).
17. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej (przedstawienie protokołu komisji wyborczej).
18. Przedstawienie projektu uchwały nr 8 w sprawie trybu i zasad wyboru Władz Stowarzyszenia oraz jej zatwierdzenie.
19. Przedstawienie projektu uchwały nr 9 w sprawie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz jej zatwierdzenie.
20. Przerwa w obradach Walnego Zebrania na ukonstytuowanie się Zarządu
i Komisji Rewizyjnej .
21. Przedstawienie projektu planu działalności na rok bieżący (przedstawienie projektu uchwały nr 10 w sprawie zatwierdzenia planu działalności Stowarzyszenia na rok bieżący oraz jej zatwierdzenie).
22. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok bieżący (przedstawienie projektu uchwały nr 11 w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej oraz jej zatwierdzenie); (przedstawienie projektu uchwały nr 12 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok bieżący oraz jej zatwierdzenie).
23. Wolne wnioski.
24. Przedstawienie projektu uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia wniosków zgłoszonych w dyskusji (które ewentualnie wpłyną w trakcie Walnego Zebrania) oraz jej zatwierdzenie.
25. Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej.
26. Zakończenie zebrania.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com