Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Artykuły

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PALCEM PO MAPIE”

 

 

Organizator:

1. Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, ul. Górna 33, 42-622 Świerklaniec oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

 

Czas trwania konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2015 roku i potrwa do 11 czerwca 2015 roku.

 

Uczestnicy:

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Świerklaniec w wieku 3-100 lat.

2. Konkurs będzie rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych:

  • Dzieci w wieku 3 – 12 lat
  • Młodzież w wieku 13 – 18 lat
  • Dorośli w wieku 19 – 64 lat
  • Seniorzy w wieku 65 – 100 lat

 

Prace konkursowe:

1. Temat prac konkursowych brzmi „Palcem po mapie”.

2. Opis: Uczestnik konkursu na kartce formatu A3 powinien umieścić zdjęcie z podróży, a następnie domalować to, czego nie zdołał uchwycić obiektyw aparatu fotograficznego.

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

5. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dane umieszczone w formularzu będą służyć wyłącznie do kontaktu organizatora z uczestnikiem w celach konkursowych.

6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Prace konkursowe należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu, ul Górna 33, 42-622 Świerklaniec lub w Filii nr 1 w Nakle Śląskim, ul. Główna 62, 42-620 Nakło Śląskie, bądź za pośrednictwem poczty do 11 czerwca 2015 roku. W przypadku wysłania prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze konkursowej.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.

2. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z listą nagrodzonych osób nastąpi 18 czerwca 2015 r. na pikniku „Palcem po mapie”, który poprowadzi Michał Malinowski. Po tej dacie wyniki będą ogłoszone na stronach internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu (www.bibliotekaswierklaniec.pl) oraz Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga (www.milosnicynaklasl.org.pl).

3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie, ani wymianę na równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

1. Administratorami danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

2. Autorzy (w przypadku dzieci Opiekunowie) wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac, a także na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego fotografii, jeśli zostanie laureatem konkursu.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach www.bibliotekaswierklaniec.pl oraz www.milosnicynaklasl.org.pl, a także w siedzibie Organizatora.

5. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zwrócone autorom na ich życzenie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  • Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Palcem po mapie”

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

 

Imię i nazwisko uczestnika:

 

…………………………………………………………………………………………………...

Wiek:

 

…………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

 

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy:

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Dane dotyczące pracy konkursowej – miejsce wykonania zdjęcia (miejscowość i kraj)

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Administratorami danych są Gminna Biblioteka Publiczna                    w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.”

 

 

 …………………………………………………………….

Miejscowość i data, podpis                        

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com