Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

 

STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA

dla

Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego

im. Jana Bursiga

 

Na lata 2012 - 2020

 

 

Strategia przygotowana w ramach projektu nr  WND – POKL.07.02.02-24-034/09

„Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

SPIS TREŚCI

1. Cel

2. Założenia

3. Prezentacja instytucji ekonomii społecznej

3.1. Dane teleadresowe

3.2. Zakres działalnośc

4. Analiza makrootoczenia

4.1. Umiejscowienie NGO w gminie, województwie,

4.2. Polityka gminy w zakresie współpracy z sektorem NGO

4.3. Dostępne źródła finansowania

5. Analiza mikrootoczenia

6. Analiza SWOT

7. Strategia w różnych horyzontach czasowych

7.1. Strategia w obszarze rynku

7.2. Strategia w obszarze produktów i usług

7.3. Strategia promocji

7.4. Strategia w obszarze zasobów rzeczowych

7.5. Strategia w obszarze zasobów ludzkich

7.6. Strategia PR

8. Wnioski końcowe


 

1. Cel

 

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Strategicznego Planu Działania dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego i. Jana Bursiga dalej zwanego Stowarzyszeniem.

 

2. Założenia

 

Dokument ten to koncepcja systemowego działania, polegająca na: formułowaniu długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia gminie korzystnych warunków egzystencji i rozwoju.

Strategia jest dokumentem otwartym, który powinien być uzupełniany o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania problemów. Przygotowanie planu nie zamyka dalszych prac, lecz otwiera kolejną fazę polegającą na weryfikacji i aktualizacji celów i priorytetów rozwoju.

 

3. Prezentacja instytucji ekonomii społecznej

 

3.1. Dane teleadresowe

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Świerklaniec.

Stowarzyszenie nie posiada własnego lokalu - swoją siedzibę ma w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury Świerklańcu, ul. Gówna 52, Nakło Śląskie.

 

3.2. Zakres działalności

 

Stowarzyszenie zrzesza osoby zainteresowane historią, stanem obecnym i kulturą Nakła Śląskiego i jego mieszkańców oraz Gminy Świerklaniec.

 

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Nakła Śląskiego oraz Gminy Świerklaniec;

 • krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury
  i uczestnictwo w ich ochronie;

 • umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;

 • rozpowszechnianie zainteresowań wyglądem i rozwojem Gminy Świerklaniec a także pogłębianie przywiązania do niej;

 • promocja gminy;

 • edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;

 • poprawa jakości życia mieszkańców;

 • integracja lokalnej społeczności;

 • podnoszenie walorów osobowych i intelektualnych społeczeństwa;

 • pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych;

 • inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia społeczeństwa;

 • ochrona zabytków, ochrona przyrody;

 • ochrona i promocja zdrowia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw swoich członków, w tym m.in. organizowanie lub współorganizowanie konkursów, wystaw, wymian kulturalnych w tym zakresie oraz wydawanie publikacji dotyczących Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;

 • współdziałanie z mediami, stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi i organizacjami społecznymi w celu poszerzenia wiedzy o  miejscowości  celem prezentowania i dokumentowania dorobku stowarzyszenia;

 • organizowanie festynów, pokazów publicznych i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 • prowadzenie szkoleń i prezentacji;

 • prowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych;

 • uczestnictwo w życiu samorządowym gminy, współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie celów statutowych;

 • współpracę z organizacjami społecznymi, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

 • prowadzenie działalności integrującej środowisko  poprzez wzmacnianie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej i krajoznawczej;

 • organizację programów zdrowotnych;

 • organizację badań przesiewowych;

 • organizację akcji konsultacyjnych;

 • działania prawem dopuszczone nie wymienione.

 

Podstawą prawną funkcjonowania organizacji jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

Posiada zarejestrowany w KRS statut określający cele działalności, zasady funkcjonowania i sposób zarządzania. Obszarem działalności obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która: zaakceptuje zasady zawarte w niniejszym Statucie, cele i program Stowarzyszenia; wypełni i podpisze deklarację członkowską; opłaci składkę członkowską.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, której siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, intelektualną lub rzeczową.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Osobom, którym nadano godność członka honorowego otrzymują okolicznościowy dyplom oraz odznakę stowarzyszenia.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1) walne zebranie członków,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Jest on przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. Dochody osiągane przez Stowarzyszenie z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie do realizacji jego celów statutowych zadań publicznych.

 

4. Analiza makrootoczenia

 

4.1. Umiejscowienie NGO w gminie, województwie.

Organem nadzoru dla Stowarzyszenia jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

W powiecie tarnogórskim działa 123 organizacji pozarządowych, a gminie Świerklaniec 18.

Stowarzyszenie, jako nowa organizacja, jest na etapie nawiązywania trwałych kontaktów z lokalnym samorządem. Ze względu na specyfikę działania wydaje się, że Członkowie Stowarzyszenia powinni szczególnie dużą uwagę poświęcić samorządowi wojewódzkiemu, który jest szczególnie zainteresowany kwestiami promocji kultury, tradycji i historii Śląska.

 

4.2. Polityka gminy w zakresie współpracy z sektorem NGO

Siedziba stowarzyszenia mieści się na terenie gminy Świerklaniec. To wskazywałoby, że jest ono głównie związane z tą gminą.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem corocznie przyjmowany jest program współpracy gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi, na bazie którego ogłaszane są otwarte konkursy ofert.

Jednak w Gminie Świerklaniec jeden obszar zdominował współpracę – sport. Inne organizacje niż sportowe, nie składają swych ofert. Nie ma także zgłoszeń dotyczących inicjatywy lokalnej i małych grantów.

 

4.3. Dostępne źródła finansowania

Stowarzyszenie do tej pory realizuje swoje cele głównie w oparciu o środki własne pochodzące ze składek, środki prywatne (głównie darowizny).

 

5. Analiza mikrootoczenia

 

W Gminie Świerklaniec działa 18 organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych.

 

Zasoby ludzkie

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, może prowadzić działalność w sposób odpłatny lub nieodpłatny. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

Wydaje się wskazane wzmocnić zasoby ludzkie poprzez takie formy jak:

 • doradztwo indywidualne (szczególnie w zakresie spraw księgowych),
 • szkolenia dotyczące prowadzenia organizacji (dla członków Zarządu),
 • szkolenia dotyczące zarządzania projektami (dla członków Zarządu i innych zainteresowanych).

 

Zasoby rzeczowe

Stowarzyszenie nie posiada własnego lokalu – wynajmuje pomieszczenie znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w centrum Nakła Śląskiego. To utrudnia pozyskiwanie sprzętu lub innych zasobów rzeczowych. Na potrzeby realizacji poszczególnych zadań niezbędne zasoby udostępniają członkowie.

 

Finanse (źródła finansowania, struktura przychodów, sytuacja finansowa)

Stowarzyszenie swoje działania finansuje głównie ze składek członkowskich i darowizn.

Bardzo dużym sukcesem stowarzyszenia jest otrzymanie dotacji w wysokości:

 • 7.000 zł z Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „Dzieci nie śmieci”,
 • 1.400 zł ze środków Powiatu Tarnogórskiego na wydanie bibliografii Gminy Świerklaniec,
 • 1.400 zł ze środków Powiatu Tarnogórskiego na wydanie bibliografii Gminy Świerklaniec za lata 2000-2010,
 • 43.000 zł na  „Akademię rękodzieła” ze środków EFS realizowaną w partnerstwie ze Śląską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „Perspektywy”,
 • 40.000 zł ze WFOŚ w Katowicach i 8.000 zł Z Urzędu Gminy Świerklaniec na realizację projektu „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych alei lipowej -pomnika przyrody w Nakle Śląskim”.

 

Marketing i PR

Stowarzyszenie jest rozpoznawane w środowisku – głównie ze względu na swoją opiniotwórczą rolę oraz silne poczucie przynależności do ziemi nakielskiej. Stowarzyszenie prowadzi aktywną pracę wśród swoich członków oraz mieszkańców Nakła Śląskiego i Świerklańca. Do tego celu wykorzystuje nowoczesne technologie – istnieje strona internetowa www.milosnicynaklasl.org.pl, jednak należałoby ją na bieżąco uaktualniać. Ponadto nie ma tablicy informacyjnej na budynku siedziby. Wydaje się, że Stowarzyszenie zastąpiło działania marketingowo – PR-owe działaniami informacyjnymi.

Ponadto należy zauważyć, że konieczne byłoby dotarcie z podstawowymi informacjami na temat Stowarzyszenia, która zachęcałaby potencjalnych sponsorów, darczyńców, wolontariuszy do współpracy.

 

6. Analiza SWOT

 

W czasie warsztatów, jakie odbyły się z Członkami Stowarzyszenia przeprowadzono analizę SWOT (słabych, mocnych stron Stowarzyszenia/ szans i zagrożeń).

 

MOCNE STRONY ORGANIZACJI

 1. Silna motywacja Członków do działania,
 2. Duża liczba bardzo aktywnych Członków, którzy reprezentują bardzo różnorodne profesje i zainteresowania, a przez to wnoszą do Stowarzyszenia bardzo szeroki wachlarz pomysłów realizacyjnych,
 3. Nowy, prężnie działający Zarząd,
 4. Wielopokoleniowość, dająca duże doświadczenie,
 5. Chęć działania we współpracy z lokalnymi interesariuszami,
 6. Dobra komunikacja stwarzająca możliwość szybkiego reagowania,
 7. Zespół Stowarzyszenia to osoby otwarte na podwyższanie swoich kompetencji i umiejętności,
 8. Dobre kontakty z innymi organizacjami,
 9. Stowarzyszenie potrafi wykorzystać potencjał społeczny,
 10. Członkowie mają wiele pomysłów realizacyjnych.

 

SŁABE STRONY ORGANIZACJI

 1. Brak własnej siedziby – lokalu,
 2. Brak obsługi księgowej,
 3. Nie aktualizowana strona internetowa,
 4. Niewykorzystywanie wszystkich możliwości promocji,
 5. Niski stopień świadomości w zakresie działań innowacyjnych,
 6. Niewielkie doświadczenie w prowadzeniu stowarzyszenia,
 7. Mała ilość zorganizowanych przedsięwzięć,
 8. Niski poziom integracji międzypokoleniowej.

 

SZANSE ROZWOJOWE ORGANIZACJI

 1. Stowarzyszenie ma możliwości pozyskania środków na realizację projektów,
 2. Istnieją instytucje wspierające sektor NGO - bogate zaplecze infrastrukturalne dla organizacji pozarządowych w województwie śląskim,
 3. Stowarzyszenie ma w swoim otoczeniu wiele organizacji i instytucji, z którymi może współpracować, szczególnie: Jutrzenka, GOK, lokalni przedsiębiorcy (ogrodnicy, pszczelarze), media, palcówki oświatowe, OSP,
 4. Aktywność lokalna - są ludzie, którym chce się działać,
 5. Bogata historia Nakła Śląskiego i okolic, duża liczba zabytków,
 6. Moda na regionalizm.

 

ZAGROŻENIA ROZWOJOWE ORGANIZACJI

 1. Duża konkurencja o środki na realizację projektów,
 2. Niski poziom integracji sektora organizacji w gminie,
 3. Zmniejszająca się kwota przekazywana na konkursy przez instytucje publiczne
 4. Niskie zaangażowanie młodzieży,
 5. Niewystarczająca współpraca z samorządem lokalnym.

 

7. Strategia w różnych horyzontach czasowych

 

Wizja i Misji organizacji

 

W trakcie warsztatów określono następującą wizję Stowarzyszenia, która będzie wykorzystywana przez działaczy w celu wzmocnienia tożsamości Stowarzyszenia.

 

WIZJA

 

W 2012R. BĘDZIEMY AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM, ZINTEGROWANYM STOWARZYSZENIEM

ŁACZĄCYM TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ,

SKUTECZNIE REALIZUJĄCYM SWOJE CELE I ZAMIERZENIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW MAŁEJ OJCZYZNY.

 

MISJA

 

AKTYWNE DZIAŁANIE I SŁUŻBA NA RZECZ MAŁEJ OJCZYZNY, MAJĄCE NA CELU SZEROKO ROZUMIANĄ INTEGRACJĘ.

 

Dla tak wypracowane wizji i misji ustalono następujące cele strategiczne w dwóch perspektywach czasowych tj.: długookresowej (dla Stowarzyszenia przyjęto dłużej niż 1 rok) i krótkookresowej (do 1 roku)

 

Cele strategiczne w perspektywie długookresowej:

 

 1. Prowadzenie działań prorozwojowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału międzypokoleniowego.
 2. Nabycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych.
 3. Wypracowanie mechanizmów stałej współpracy z samorządem lokalnym.
 4. Wzmocnienie pozycji w gminie.
 5. Wypracowanie mechanizmów pozyskiwania sponsorów/ darczyńców.

 

Cele operacyjne – w perspektywie krótkookresowej

 

 1. Bieżące uaktualnianie strony internetowej,
 2. Identyfikacja lokalnych liderów oraz zaangażowanie ich w działania Stowarzyszenia,
 3. Wypracowanie mechanizmów wprowadzania nowych członków.
 4. Znalezienie nowych sposobów informowania mieszkańców o funkcjonowaniu Stowarzyszenia,
 5. Podniesienie wiedzy stowarzyszenia z zakresu działalności organizacji pozarządowych,

 

Wyżej wymienione cele strategiczne w krótkiej i długiej perspektywie czasowej zostały zdefiniowane także w kontekście obszarów działania Stowarzyszenia, jako organizacji pozarządowej. Zidentyfikowano następujące obszary: rynek, produkty i usługi, promocja, zasoby rzeczowe, zasoby ludzkie i PR.

 

7.1. Strategia w obszarze rynku

 

W PERSPEKTYWIE DŁUGOOKRESOWEJ:

 • poszukiwanie nowych konfiguracji współpracy partnerskiej wewnątrz sektora pozarządowego,

 • poszukiwanie nowych, innowacyjnych form realizacji celów statutowych.

 

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOOKRESOWEJ:

 • łączenie różnych form pozyskiwania środków na działalność – większe niż do tej pory wykorzystanie dotacji ze środków publicznych ponadgminnych i prywatnych – szczegółowe możliwości zamieszczono w aneksie do strategii.

 

7.2. Strategia w obszarze produktów i usług

 

W PERSPEKTYWIE DŁUGOOKRESOWEJ:

 • wypracowanie katalogu usług publicznych, których odbiorcami mogą być mieszkańcy Nakła Śląskiego i całej Gminy Świerklaniec oraz  inne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

 • opracowanie tras rowerowych w gminie,

 • oznakowanie zabytków i szlaków turystycznych,

 • renowacja zabytków w tym wapienników,

 • otwarcie galerii w Zamku,

 • prowadzenie działalności wydawniczej (albumy, mapy, biografia gminy),

 

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOOKRESOWEJ:

- pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich w zakresie określenia nowych produktów/modyfikacji produktów już istniejących,

- zorganizowanie:

 • festynu z okazji Dnia Nakła Śląskiego,

 • cyklicznych wycieczek rowerowych,

 • wydawania gazetki tworzonej przez i dla mieszkańców gminy,

 • warsztatów artystycznych łączących stare i nowe techniki,

 • wyjazdów integracyjnych,

 • różnych form opieki nad osobami starszymi i dziećmi,

 • badań i prelekcji prozdrowotnych

 • akcji informacyjnych dotyczących kwestii ekologicznych i zrównoważonego rozwoju,

- wyjście z ofertą dotychczas oferowanych usług do szerokiego grona odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych

 

7.3. Strategia promocji

 

W PERSPEKTYWIE DŁUGOOKRESOWEJ:

 • szersze wykorzystanie realizowanych projektów/przedsięwzięć w celu promocji Stowarzyszenia.

 

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOOKRESOWEJ:

 • rozpowszechnienie informacji na temat Stowarzyszenia, która zachęcałaby potencjalnych sponsorów, darczyńców, wolontariuszy do współpracy,

 • kontynuowanie stałej współpracy z mediami lokalnymi,

 • szersza dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych Stowarzyszenia,

 • przygotowanie tablicy na budynku siedziby stowarzyszenia,

 • aktualizowanie strony internetowej.

 

7.4. Strategia w obszarze zasobów rzeczowych

 

W PERSPEKTYWIE DŁUGOOKRESOWEJ:

 • podjęcie działań w celu pozyskania starego dworca kolejowego na siedzibę Stowarzyszenia.

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOOKRESOWEJ:

 • prowadzenie działań mających na celu pozyskanie własnego lokalu.

 

7.5. Strategia w obszarze zasobów ludzkich

 

W PERSPEKTYWIE DŁUGOOKRESOWEJ:

 • ciągłe pozyskiwanie nowych Członków,

 • zaangażowanie w działanie Stowarzyszenia honorowego Członka z rodziny Henckel von Donnersmarck,

 • korzystanie przez członków Stowarzyszenia z dostępnej na rynku oferty dla podmiotów sektora ekonomii społecznej,

 • podniesienie umiejętności przez wskazanych przez Zarząd przedstawicieli Stowarzyszenia,

 

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOOKRESOWEJ:

 • korzystanie przez członków Stowarzyszenia z dostępnej na rynku oferty dla podmiotów sektora ekonomii społecznej,

 • podniesienie umiejętności przez wskazanych przez Zarząd przedstawicieli Stowarzyszenia,

 • wprowadzenie działań mających na celu podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej (dostosowanie proponowanych form, np. wyjazdów integracyjnych do potrzeb i możliwości wszystkich Członków)

 • Wypracowanie mechanizmów wprowadzania nowych członków.

 

7.6. Strategia PR

 

W PERSPEKTYWIE DŁUGOOKRESOWEJ:

 • wyspecjalizowanie jednego z przedstawicieli Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia działań PR.

 

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOOKRESOWEJ:

 • współpracę z ekspertem ds. PR.

 

8. WNIOSKI KOŃCOWE

 

8.1. Zaleca się współpracę partnerską z innymi organizacjami, instytucjami, zarówno z sektora pozarządowego, jak i publicznego, w zakresie realizacji interesujących członków Stowarzyszenia zadań.

8.2. Zaleca się przeprowadzić proces naprawczy w zakresie promocji Stowarzyszenia w środowisku lokalnym.

8.3. W celu realizacji celów statutowych należy sprecyzować z jakich źródeł pozyskać środki dla ich realizacji. Propozycje niektórych możliwości są zawarte w aneksie, który stanowi załącznik do niniejszej strategii.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com